Časté dotazy

Proč si nechat vypracovat projektovou dokumentaci?

Bohužel se stále mezi investory a i elektro firmami setkávám s názorem, že projekt elektroinstalace není potřeba a že je to zcela zbytečné si jej pořizovat. Rád bych na začátku tyto nepravdy uvedl na pravou míru.

Dle platných norem, vyhlášek a nařízení vlády nesmí revizní technik provést výchozí revizi   elektroinstalace bez dodané projektové dokumentace k revidované instalaci.

 1. Projektů je hned několik druhů. Je důležité vědět jaký druh projektu potřebujete.
  Při výstavbě nového objektu se nejčastěji vyskytuje tzv. třístupňový projekt.
  1) DSP – projekt pro stavební povolení
  2) DPS – projekt pro provedení stavby
  3) DSPS – projekt skutečného provedení stavby
 2. Každý ze stupňů je specifický a to z důvodu že je určen pokaždé pro jiný účel.

 3. Projekt pro stavební povolení je jednoduchý informační nákres sloužící jako podklad pro stavební úřad k udělení stavebního povolení.

 4. Projekt pro provedení stavby je detailní a slouží pro výběr zhotovitele a realizační firmě jako podklad pro provedení instalace. Během výstavby zcela určitě dojde ke změnám oproti dokumentaci a je tedy nutno zpracovat skutečný stav.

 5. Projekt skutečného provedení stavby tento projekt je určen pro revizního technika a pro kolaudaci. Samozřejmě je to podklad pro budoucí opravy, rozšíření a jiné práce na již provedené instalaci.

Pokud budete chtít stavět a součástí této stavby je i elektroinstalace, tak budete muset mít hned z několika důvodů, kterým se budeme věnovat  projektovou dokumentaci elektroinstalace. Hlavním cílem při vypracování projektu elektroinstalace je přesně specifikovat požadavky na maximálně bezpečné provedení elektroinstalace s přihlédnutím na maximální možnou míru ochrany bezpečnosti osob, zvířat a majetku v daném stavebním objektu, to vše dle norem a vyhlášek, které jsou platné v době tvorby a realizace projektu (platné zákony ČR, vyhlášky ministerstev ČR, nařízení vlády ČR, české a evropské normy a technické informace).
1. Projekt elektroinstalace je požadován stavebním úřadem na základě prováděcí vyhlášky č. 499/2006Sb v příloze č.1, která specifikuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro:
a) ohlášení stavby uvedené v § 105 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (od 01.07.2023 nahrazeno stvebním zákonem č.283/2021 Sb.)
b) žádost o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (od 01.07.2023 nahrazeno stvebním zákonem č.283/2021 Sb.)
c) oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (od 01.07.2023 nahrazeno stvebním zákonem č.283/2021 Sb.)

Dalším důležitým důvodem proč si pořídit kvalitní projektovou dokumentaci pro provádění stavby je ten, že si ujasníte co vlastně budete od realizační firmy požadovat. V projektu budete mít přesně specifikované požadavky, výkaz výměr a položkový rozpočet na základě kterého, si můžete nechat vypracovat cenovou nabídku od odborné realizační firmy. Tímto získáte jasnou představu kolik financí budete potřebovat na realizaci svých záměrů. Doporučuji Vám oslovit více firem a udělat si takové malé výběrové řízení. Každá slušná realizační firma Vám nabídku ochotně a zdarma zpracuje.
Můžete být překvapení jaké mohou nastat cenové rozdíly mezi jednotlivými nabídkami. Na základě těchto nabídek může nastat situace kdy dojdete k závěru, že vaše původní požadavky jsou nad vaše finanční možnosti a budete nuceni s projektantem redukovat své požadavky tak, aby jste byli schopni je finančně pokrýt. Tyto úpravy ve fázi projektování domu se dají udělat velice snadno a nebude Vás to ani stát příliš mnoho peněz, rozhodně méně, než kdyby jste zjistily tento fakt až během vlastní výstavby.

Jako další důvod pro vypracování kvalitní dokumentace bych rád uvedl, že tato bude sloužit realizační odborné firmě jako podklad pro realizaci všech vašich záměrů, které si spolu při sestavování projektu dohodneme, tudíž čím detailněji zpracován bude, tím méně Vás bude realizační firma během výstavby zatěžovat jak, kam a co mají natáhnout či zabudovat. Dále tím můžete předejít stavům, že se na něco při výstavbě zapomene, nebo se to provede ne zrovna podle vašich představ. Přesto bych Vás rád upozornil, že ideální projekt se nikdy nepodaří vytvořit a že během výstavby dochází ke změnám vzniklým postupným vytříbením požadavků. Z toho plyne, že se komunikaci s elektrikáři a stavaři na stavbě stejně nevyhnete. Stavba je natolik složitý organismus, že není v silách sebelepšího projektanta provést přesnou specifikaci a popis. Nehledě na to, že při projektování bude spousta věcí nejasných a jejich upřesnění proběhne až při vlastní výstavbě.

Na závěr budete potřebovat – pro vypracování výchozí revize elektroinstalace nového objektu dle ČSN 33 2000-6, ve kterém je přímo specifikován požadavek na dokumentaci skutečného provedení elektroinstalace odkazem na ČSN 33 1500.Projekt nové elektroinstalace musí být předložen reviznímu technikovi. Povinnost provedení výchozí revize je jasně specifikována v ČSN 33 1500 odst 2, ve které se píše, že nové elektrické zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich výchozí stav  z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí. Revizní zpráva je dále nezbytná pro udělení kolaudačního rozhodnutí dle § 121stavebního zákona č. 183/2006Sb. (od 01.07.2023 nahrazeno stvebním zákonem č.283/2021 Sb.)

Po přečtení předchozích řádků je Vám asi patrně jasné, že nechat si vypracovat projektovou dokumentaci elektroinstalací je nutné pro splnění legislativních požadavků a v neposlední řadě Vám to usnadní vlastní realizaci. Samozřejmě může dojít i k výrazné redukci finančních nákladů potřebných k realizaci vašich záměrů. Šetřete svoje peníze a nevyhazujte je zbytečně.

Jaké podklady budete potřebovat pro započetí projektu elektroinstalací?

Aby bylo možné začít vytvářet projektovou dokumentaci elektroinstalace, budete potřebovat hned několik věcí najednou. Pokud si s nimi nebudete vědět rady, klidně se na mně obraťte a já Vám rád pomůžu a vysvětlím co a jak.

1) PŮDORYS STAVEBNÍ ČÁSTI OBJEKTU

Tento získáme od stavebního projektanta, který Vám vytváří stavební projekt domu. Bude nám sloužit jako podklad pro zakreslení rozmístění svítidel, zásuvek, rozvaděčů a kabelových tras.
Půdorys by měl být nakreslen v měřítku. Nejčastěji používaný je podklad v elektronické podobě ve formátu DWG (programy typu AutoCAD, Cadkon atd.).

2) POŽÁRNÍ ZPRÁVA – Požárně bezpečnostní řešní (PBŘ)

Ve chvíli kdy je zpracován projekt stavební části, je vhodné nechat zmíněný projekt (objekt) posoudit z požárně-bezpečnostního hlediska – vypracovat Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ). Požární zpráva je zpracována na základě norem a vyhlášek:
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty,
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty,
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory,
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování,
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady,
Vyhláška č.23 ze dne 29.1.2008 o technických podmínkách požární ochrany.

Oprávnění zpracovávat PBŘ stavby má fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu projektové činnosti podle zvláštního předpisu. Požárně bezpečnostní řešení stavby musí zpracovatel opatřit vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky. Tato zpráva je velmi důležitá pro projektanta elektroinstalace a bez ní by neměl projektant začít práce na projektu. V této zprávě musí být specifikovány požadavky, které budou mít zásadní význam pro návrh instalace. V požární zprávě může být uveden požadavek na provedení instalace pomocí kabelů, které neobsahují chlór, jsou nehořlavé nebo mají po určenou minimální dobu předepsanou zaručenou provozní schopnost ( tzv. funkční kabeláž). Dále může být v PBŘ požadavek na zřízení nouzového a panického osvětlení. PBŘ může také zásadním způsobem omezovat možnost instalace rozvaděčů a jiných elektrických zařízení v daném prostoru hlavně na chráněných únikových cestách (CHÚC). Co se týká hasičů stávají se velmi významným faktorem, který zásadně ovlivňuje výstavbu.

3) PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Dalším důležitým podkladem pro projektování je protokol o určení vnějších vlivů. Bez vypracování tohoto protokolu nemůže projektant elektroinstalací započít práce na projektu. Je to dokument, ve kterém jsou pro jednotlivé prostory stanoveny možné vnější vlivy (teploty, výskyt vody,vnitřní a venkovní prostor atd.), které ovlivní návrh a výběr instalace do  daných prostorů. Tento protokol vypracuje komise, v ideálním složení provozovatel objektu (investor), stavební projektant, elektro projektant. Protokol je zpracován na základě normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrická instalace nízkého napětí – část 5-51 Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 04/2010.

4) KDE A JAK BUDE ROZMÍSTĚN NÁBYTEK A V NÁVAZNOSTI SVÍTIDLA A ZÁSUVKY

Tyto informace jsou velice důležité pro správné rozmístění osvětlení a zásuvek. Pokud má být například svítidlo v jídelně nad stolem, musí projektant vědět kde se tento stůl nachází a jak je velký, aby byl schopen zadat přesné kóty pro umístění vývodu.. Velmi důležité je znát rozmístění elektrických spotřebičů v kuchyni ( sporák, trouba, mikrovlnná trouba lednice atd.), ale i přesné umístění dřezu pro stanovení zóny, kde koncové prvky nesmějí být umístěny. U sporáku je dobré vědět, jestli bude elektrický nebo plynový. Za sebe ale doporučuji vždy dovést kabeláž pro elektrický sporák do prostor kuchyňské linky ( v budoucnu může nastat potřeba přejít na elektrický sporák a už nebude potřeba nikde nic sekat a znovu tahat v již zabydleném objektu). Podobné to je i u ostatních místností. Je důležité si spolu v klidu sednout a předem zakreslit do půdorysu, kde by tyto spotřebiče a koncové prvky měli být umístěny nebo dodat vizualizaci kuchyňského studia. Další nedílnou součástí bývá i osvětlení venkovních prostor a i tady je potřeba si ujasnit v jakém rozsahu bude provedeno. Při zpracovávání projektu pak můžu vycházet z námi dohodnutých skutečností.

5) STANOVENÍ BILANCE SPOTŘEB ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A VĚTŠÍCH TECHNOLOGIÍ

Každé elektrické zařízení má svůj vlastní elektrický odběr, který měříme ve watech [w], nebo kilowatech [kw]. Příkon spotřebiče ovlivňuje i napětí ve voltech [V] a počet fází na které je napojen.
Nejčastěji se používají dva způsoby:
Trojfázově (3x400V-50Hz) nebo jednofázově (230V-50Hz).

Aby bylo možné požádat distribuční závady (ČEZ, EON, PRE) o připojení vášeho objekt na elektrickou rozvodnou síť, musím jako projektant spočítat celkový maximální a soudobý odběr (v kilowatech) a podle něj pak zvolit velikost proudu hlavního jističe před elektoměrem (v ampérech).
Bohužel jsou podle velikosti proudu hlavního jističe před elektroměrem energetikou stanoveny taxy za jeho připojení. Čím vyšší proud jističe, tím vyšší sazba za připojení. Z tohoto důvodu je důležité znát co nepřesněji hodnoty příkonu u spotřebičů s vyšším odběrem. V opačném případě může nastat situace, že budete mít zbytečně předimenzovaný hlavní jistič před elektroměrem a tudíž budete zbytečně platit vyšší poplatek za připojení do sítě i paušální měsíční platby. Dobré je taky dopředu vědět, kde bude místo vašeho napojení na rozvody energetiky a kde budete mít osazenou elektroměrovou skříň a to pokud se jedná o již zasíťované pozemky. V opačném případě budeme muset společně podat žádost o zřízení připojení z hladiny NN

6) STANOVENÍ DRUHU INSTALACE – KLASIKA / INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

V dnešní době, kdy nám výrobci koncových prvků nabízejí  možnost prakticky všechno řídit elektricky resp. elektronicky například otevírání střešních oken, řízení chodu žaluzií a rolet, regulace topení, dálkové ovládání otevírání dveří, pohony ventilátorů, řízení spínání osvětlení atd. je důležité se na začátku dohodnout jak toto všechno bude ovládáno a řízeno. Pokud volíme jednoduchý systém bez velkých nároků na komfort volíme klasickou instalaci. Pokud je v domě instalováno těchto systémů několik, jsou složité a chceme vytvořit přehledný komfortní způsob jejich řízení a ovládání volíme určitě inteligentní instalaci. Rozhodnutí zda inteligentní či klasickou instalaci je velice důležité na samém začátku.Inteligentní instalace je naprosto špičková technologie s maximálním možným komfortem, která sebou bohužel pro většinu běžných lidí přináší fakt, že rozdíl mezi klasickou a inteligentní instalací je poměrně dost velký. Zatím co u běžného malého rodinného domku vyjde klasická elektroinstalace např.na cca 250.000,-Kč, tak ale inteligentní instalace bude v základu představovat minimálně její 2 násobek. Z toho plyne, že  pořídit slušnou inteligentní instalaci na malý rodinný dům pod 400.000,-Kč dost dobře nejde!!!
V případě malých rodinných domů je inteligentní instalace velký luxus i když ne neoprávněný. U velkých rodinných domů kde je nainstalováno množstvím technologií nastává situace kdy zvládnutí obsluhy a řízení těchto složitých procesů je při použití klasického ovládání velice složité, nepřehledné, komplikované a většinou na hranici technických možností. Tady nastává prostor pro nasazení inteligentní instalace jejíž předností je komfortní a pohodlné zvládání řízení těchto technologických procesů.
U takovéto instalace již není poměr ceny klasické instalace a inteligentní instalaci tak obrovský. Zatím co klasická instalace by mohla vyjít na cca 800.000,-Kč tak inteligentní instalace by vycházela kolem 1.200.000,-Kč. U větších objektů ovšem nemusí být žádný problém dostat se i na dvojnásobek této částky. Záleží to na rozsahu a složitosti řízených technologií.
Všechny uvedené částky jsou pouze orientační vycházející z praxe. Každý objekt má svá specifika.

Na co se zaměřit a co si pohlídat !!!

 1. Tak zaprvé bez podepsané smlouvy o dílo vůbec nezačínejte jakoukoliv práci. Doporučuji smlouvu konzultovat s právníkem.
 2. Před započetím prací písemně předejte stavbu subdodavateli.
 3. Veškeré důležité informace pište do stavebního deníku.
 4. Během realizace kontrolujte stavební deník a zakládejte si jeho kopie.
 5. Trvejte na písemném odsouhlasení všech změn oproti projektu a víceprací.
 6. Pravidelně se zúčastňujte kontrolních dnů a dělejte z nich písemné zápisy.
 7. Konzultujte provádění prací, dodržování harmonogramu prací případné změny a vícepráce s projektantem elektroinstalace.
 8. Fakturujte pravidelně měsíčně na základě vámi odsouhlaseného položkového rozpočtu.

Je nutný odborný dozor na stavbě ?

V případě, že Vám výše uvedené okolnosti nejsou dost jasné, necítíte se dost technicky erudovaný nebo prostě jen nemáte čas se o stavbu starat obstarejte si  autorský dozor na stavbě. Měl by to být člověk (nejčastěji projektant), který bude mít za úkol pohlídat kvalitu a rozsah prováděných prací, technologické postupy, dodržování termínů a v neposlední řadě i sledování oprávněností víceprací.
Pokud jde o realizaci stavby, kde je vysoká technologická složitost, nebo stavbu s velkým rozsahem prováděných prací, je autorský dozor nutností. Protože jedině tak se dá garantovat realizovatelnost původního záměru a projektové dokumentace.