GDPR – ochrana osobních údajů

Vážení návštěvníci webových stránek firmy Josef Mikyska M-Projekt elektro, s ohledem na platnou legislativu Vás chci informovat o zásadách zpracování Vašich osobních údajů.

Obecně

Údaje týkající mojí firmy, které na svých stránkách zveřejňuji slouží výhradně k tomu, abyste mně mohli kontaktovat za účelem poptávky prací nebo sjednání schůzky. Neslouží k tomu, abyste mně kontaktovali za účelem nabídky zboží a služeb nebo provádění marketingových průzkumů. Předem Vám za toto děkuji.
Správcem Vašich osobních údajů je firma Josef Mikyska, Erbenova 2366, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel. +420 603 481 869.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodů nezbytných pro splnění smluvních obchodních podmínek, pro splnění zákonných podmínek, které mi ukládá naše platná legislativa.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracovávám osobní údaje, které slouží k nabídce a dodání kvalitního díla, zpracování poptávky v rozsahu:

  • Jméno, příjmení (název organizace – firmy)
  • Jméno, příjmení a telefonní číslo zástupce firmy pro věci smluvní, technické
  • Fakturační adresa, korespondenční adresa, adresa místa plnění
  • IČ, DIČ
  • Číslo účtu
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje, které shromažďuji předávám třetím osobám pouze v případě, že mám tuto povinnost ze zákona (finanční úřad, živnostenský úřad, kontrolní a dozorové instituce), nebo plním podmínky smlouvy (seznam subdodavatelů pro investora).

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje, které zpracovávám využívám po dobu nezbytně nutnou dle účelu jejich použití:

Plnění smlouvy – po dobu platnosti smluvních záručních lhůt. Vždy přihlížím k nejdelší době.

Účetní a daňové podklady – po dobu deseti let.

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace. Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám a k jakému účelu, máte právo žádat opravu těchto údajů. O tuto informaci můžete kdykoli požádat písemnou formou. Na této žádosti musí být uvedeno, kdo o informaci či změnu žádá a Váš podpis musí být úředně ověřen. Nejpozději do jednoho měsíce Vám tyto informace písemně sdělím nebo je opravím. Pokud budu zpracovávat údaje, které podléhají udělení Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat a žádat odstranění těchto údajů. Také tato žádost musí být písemná, musí obsahovat kdo odstranění osobních údajů žádá a jakých údajů se Vaše žádost týká, Váš podpis musí být úředně ověřen. Po obdržení této žádosti Vaše osobní data odstraním do jednoho měsíce.

Máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odkazy na legislativu:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017