Nabídka projekční práce

Rozsah projektování elektroinstalací

 

 • Silnoproudé elektroinstalace (schéma rozváděčů)
 • Slaboproudé elektroinstalace (STA, Data. DT, EVS atd.)
 • Měření a regulace
 • EZS – zabezpečovací zařízení
 • CCTV – kamerové systémy dohled a zabezpečení
 • Inteligentní elektroinstalace – řídící systém TECO
 • Výkaz výměr + položkový rozpočet v URS

 

Nabízím vypracovat dokumentaci elektroinstalace

 • rodinných a bytových domů, chat a rekreačních zařízení
 • kancelářských, obchodních a reprezentačních prostor
 • užitkových a polyfunkčních zařízení

Dodací termíny projektů

 • Termíny jsou odvislé od náročnosti zadání. Neslibuji nemožné, ale vždy se co nejvíce snažím vyjít vstříc.

Specifikace projektových prací:

Projekty LPS (postaru hromosvodů)

 • Dle požadavku stavebního zákona 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky 268/2009 Sb. s platností do 01.07.2023, který se nahrazuje zákonem č. 283/2021 Sb je povinností zajistit ochranu nově budovaných objektů před zásahem blesku – mít nainstalovaný hromosvod, který je dnes nově označován jako LPS.

 • LPS se zřizuje za účelem ochrany majetku, života osob a zvířat dle souborů norem ČSN EN 62 305-1 ed.2, ČSN EN 62 305-2 ed.2, ČSN EN 62 305-3 ed.2, ČSN EN 62 305-4 ed.2. Projektová dokumentace LPS musí být vypracována vždy na základě výpočtu v protokolu „Řízení rizik“. Z tohoto výpočtu vzejde mimo jiné určení třídy LPS a z ní pak vyplývající  normou stanovené hlavní parametry pro návrh jímací soustavy a soustavy svodů tzv. vnější LPS. K vypracování vlastního návrhu vnějšího LPS se používají početně grafické modely v kreslících programech (např. DEHN Risk Tool) s přihlédnutím k  poloze stavby, počtu obyvatel ve stavbě a zohlednění dřevěných konstrukcí stavby a střechy (vysoké riziko požáru). Důležitou součástí komplexní ochrany LPS  je osazení přepěťových ochran do rozváděčů a zásuvek – vnitřní LPS. Hodnoty těchto přepěťových ochran vyplynou z výpočtu určení přijatelných rizik.

Projekty standardní klasické elektroinstalace

 • V tomto případě se jedná o projektovou dokumentaci klasické elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé, která není řízena žádnými inteligentními prvky.

 • Umělé osvětlení je řízeno vypínači umístěnými většinou u dveří (popřípadě u postele) v režimu zapnuto-vypnuto, zásuvkové obvody jsou napájeny přímo z jističů s předřazenými proudovými chrániči a vytápění je řízeno pomocí prostorových termostatů zapojených do systému topení (kotle).

 • Projektová dokumentace elektroinstalace musí být zpracována na základě aktuálně vypracovaného požárně bezpečnostního řízení (PBŘ), protokolu určení vnějších vlivů zpracovaného dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, který musí být součástí PD a hlavně musí být zpracována dle souborů platných norem ČSN 33 2000

Projekty inteligentní instalace v systému TECOMAT od firmy TECO a.s. Kolín

Novým moderním a komfortním trendem v elektroinstalaci budov je řízení a automatizace při ovládání budov pomocí inteligentních prvků. Velký důraz je kladen na úspory elektrické energie a tepla. Nemalý důraz je též kladen na komfortní stránku ovládání, kdy investor může promítnout do programování systému své zvyklosti a požadavky na chod domácnosti.

Hlavní výhodou těchto inteligentních systému je možnost vizualizace monitorovaných částí na PC, telefon, tablet a jejich následná ovládání, řízení a nastavení přes internet.

Umělé osvětlení

Inteligentní systém například umí zapínat a vypínat umělé osvětlení v závislosti na přítomnosti osob. Pokud se v prostorech, kde jsou instalovány detektory pohybu nikdo nepohybuje systém značně utlumí  nebo vypne umělé osvětlení. Tímto se sníží odběr elektrické energie (úspory ve spotřebě). Pokud detektory opět zaznamenají pohyb, hodnota umělého osvětlení se zvýší na požadovanou hodnotu (v době provozu 100% a v nočních hodinách např. 40% – tak aby nedocházelo v prudkému osvícení rozespalých osob). Intenzita osvětlení může být také řízena na základě požadavku simulace denního světla v jednotlivých místnostech. Začne-li se venku stmívat a intenzita osvětlení tím v místnosti klesá, inteligentní systém postupně zapíná umělé osvětlení a udržuje jeho intenzitu na požadované hodnotě ( ve večerních hodinách opět s útlumem).

Žaluzie

Pomocí instalované meteostanice a čidla venkovního osvětlení zaznamená systém sluneční světlo, na základě vyhodnocení dojde k nastavení žaluzií tak, aby sluneční záření do domu bylo minimalizováno. V létě je možno tímto způsobem za pomocí venkovních žaluzií značně snížit tepelné účinky slunečního záření a můžeme výrazně snížit náklady na chlazení. V opačném případě se prosklené stěny chovají jako klasický skleník a dokáží zvýšit teplotu místností až na hodně nekomfortní hodnoty. Občas také může dojít k náhlé prudké změně počasí. Zvýší se rychlost větru nad hodnoty stanovené od dodavatele žaluzií, nebo začne déšť. Systém pomocí meteostanice toto detekuje a okamžitě automaticky uzavírá střešní okna a vytahuje žaluzie do bezpečné polohy proti poškození větrem.

Topení a chlazení

V každé místnosti je umístěno teplotní čidlo, pomocí kterého se řídí teplota daného prostoru. Pomocí výstupu z teplotního čidla se ovládají topné a chladící okruhy. V časovém harmonogramu jdou nastavit režimy na předdefinované události – automat, komfort, dovolená a zámrz. V každém režimu bude jiná hodnota vytápění. Systém na základě hodnot s teplotního čidla a časového harmonogramu umí snižovat teplotu na noc nebo v případě letních dní zapnout VZT chlazení na udržování komfortní teploty dle přání zákazníka. Systém je řízen na základě změn venkovní teploty tzv. ekviterm. Na základě hodnot z venkovního čidla teploty systém zjistí, že venkovní teplota klesá a tudíž bude potřeba topit a nebo zvýšit výkon topení v případě, že se jedná o vetší mrazivé období. V případě, že venkovní teplota začne opět stoupat systém začne omezovat výkon topení tak, aby nedocházelo k přetápění a neopodstatněné spotřebě energií.

Měření energií

V případě, že má zákazník zájem je možné do systému instalovat na technologické celky elektroměry s vyčítáním hodnot do systému pro kontrolu a dlouhodobý přehled nad množstvím spotřebované energie. Na základě těchto hodnot a výpočtů je možno navrhnout případné úspory.

Projekty přípojek NN

U většiny objektů je zapotřebí napojení na zdroj elektrické energie. Nejčastější způsob napojení objektu je pomocí elektrické přípojky na místní distribuční soustavu (DS) na hladině nízkého napětí NN do 1kV (1000V). V naší malé zemičce máme několik společností, které provozují DS mezi hlavními je to ČEZ, E-ON, PRE.

Než začneme realizovat novou přípojku NN musíme požádat majitele DS (viz. výše) o vyjádření k budoucímu záměru napojení na DS. Vetšinou by se majitel DS měl vyjádřit do 30 dní. Každá s výše uvedených společností provozujících DS má své vlastní interní předpisy (podnikové normy), které přesně stanovují podmínky pro připojení k jejich distribuční soustavě. Je nutné vždy dodržovat podmínky té společnosti, do které se budeme připojovat jinak hrozí, že připojení neschválí a bude se muset vše předělat dle jejich podmínek.

Provedení přípojek NN a jejich realizaci lze provést na základě ČSN 33 3320 a dle zákona č. 458/2000 Sb. (úplné znění zákona č 91/2005 Sb.). Podmínky pro připojení a dodávku elektřiny stanoví vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je řešeno dle ČSN 73 6005 (souběhy, křížení a způsoby uložení).

Výpočty umělého a nouzového osvětlení

V rodinných domech a v objektech pro rekreaci se výpočet umělého osvětlení neprovádí. Měla by být dodržena norma ČSN 73 4301 Z1.  Projektová dokumentace umělého osvětlení se zpracovává pro prostory kde se odehrává pracovní výkon (obchody, kanceláře, sklady, nemocnice, školy, jesle, hotely, výrobny…) na základě výpočtu umělého osvětlení dle normy ČSN EN 12 464-1 ed.1 2021 a zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) č.361/200Sb. Norma stanovuje hodnoty doporučené intenzity umělého osvětlení Em pro dané vnitřní pracovní prostory. Důležitým parametrem při návrhu je i rovnoměrnost osvětlení, index oslnění osvětlovací soustavy vnitřního prostoru UGR a index podání barev Ra. Každý projekt umělého osvětlení by měl být podložen výpočtem umělého osvětlení ve vhodném softwaru (Wils atd.). Projektová dokumentace nouzového osvětlení je zpracována na základě požadavků vyplývajících z požárně bezpečnostního řízení (PBŘ) a výpočtu nouzového osvětlení dle norem ČSN EN 1838, ČSN 33 2000-5-56 ed.2 a vyhlášky č.23/2008 Sb. Nouzové osvětlení se dělí na čtyři základní části: náhradní osvětlení, protipanické osvětlení, únikové osvětlení nouzových cest a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem.